zeno drivers

De specialist voor het vervoer van uzelf, uw crew, medewerkers of (zakelijke) gasten.

ZenoDrivers & PRIVACY


AVG // PRIVACY

Definities

In deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen gebruikt. De betekenis van die begrippen is hieronder verduidelijkt. De genoemde begrippen worden in deze Overeenkomst met een hoofdletter geschreven. Veelal wordt in de opsomming hieronder gebruik gemaakt van de omschrijving van het begrip uit de wet- en regelgeving op het gebied van privacy.

Betrokkene:
Degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft. Verwerker:
Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/ dat ten behoeve van het ZENODRIVERS DOCUMENT Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt , zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.

Sub-verwerker:
Een andere verwerker die door de Verwerker wordt ingezet om ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke specifieke verwerkingsactiviteiten te verrichten.

Verwerkingsverantwoordelijke / Verantwoordelijke:
Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Bijzondere Persoonsgegevens:
Dit zijn gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. Alsmede persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen.

Datalek / Inbreuk in verband met persoonsgegevens:
Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot - of waarbij redelijkerwijs niet uit te sluiten valt dat die kan leiden tot - de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

Derden:
Anderen dan U en Wij en Onze Medewerkers. Meldplicht Datalekken:
De verplichting tot het melden van Datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en (in sommige gevallen) aan Betrokkene(n). Medewerkers Personen die werkzaam zijn bij U of bij Ons, ofwel in dienstbetrekking dan wel tijdelijk ingehuurd.
Onderliggende opdracht: De opdracht zoals hierboven bedoeld in de overwegingen onder A.
Overeenkomst: Deze verwerkersovereenkomst.
Persoonsgegevens: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de Betrokkene”) die in het kader van de “Onderliggende opdracht” worden verwerkt; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele Persoonsgegevens van gevoelige aard Persoonsgegevens waarbij verlies of onrechtmatige Verwerking kunnen leiden tot (onder meer) stigmatisering of uitsluiting van Betrokkene , schade aan de gezondheid, financiële schade of tot (identiteits)fraude. Tot deze categorieën van persoonsgegevens moeten in ieder geval worden gerekend:
• Bijzondere persoonsgegevens
• Gegevens over de financiële of economische situatie van de Betrokkene
• (Andere) gegevens die kunnen leiden tot stigmatisering of uitsluiting van de Betrokkene
• Gebruikersnamen, wachtwoorden en andere inloggegevens
• Gegevens die kunnen worden misbruikt voor (identiteits)fraude

Verwerken / Verwerking: Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming, inclusief de uitvoeringswet van deze verordening. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens per 25 mei 2018.

2. Toepasselijkheid en looptijd

2.1 Deze Overeenkomst is van toepassing op iedere Verwerking die door Ons als Verwerker wordt gedaan op basis van de Onderliggende opdracht, gegeven door U als Verantwoordelijke.
2.2 Deze Overeenkomst treedt in werking op de datum waarop de Onderliggende opdracht van kracht wordt en eindigt op het moment dat wij geen Persoonsgegevens meer onder ons hebben die wij in het kader van de Onderliggende Opdracht voor u verwerken. Het is niet mogelijk om deze Overeenkomst tussentijds op te zeggen.
2.3 Artikel 6 en 7 van deze Overeenkomst blijven gelden, ook nadat de Overeenkomst (of de Onderliggende opdracht) is geëindigd.

3. Verwerking

3.1 Het Verwerken doen Wij niet langer of uitgebreider dan noodzakelijk voor de uitvoering van de Onderliggende opdracht. Persoonlijke gegevens van uw gasten en/of medewerkers worden door ons voor onbepaalde tijd bewaard. Gegevens van te gebruiken creditcards worden door ons vercijferd bewaard, voor onbepaalde tijd, of maximaal 3 kalandermaanden na de laatste opdracht waarbij de betreffende gegevens benodigd zijn.
3.2 De Verwerking vindt plaats onder Uw verantwoordelijkheid. Wij hebben geen zeggenschap over het doel en de middelen van de Verwerking en nemen geen beslissingen over zaken als ZENODRIVERS DOCUMENT het gebruik van Persoonsgegevens, de bewaartermijn van de voor u verwerkte Persoonsgegevens en het verstrekken van Persoonsgegevens aan Derden. U moet er voor zorgen dat U het doel en de middelen van de Verwerking van de Persoonsgegevens duidelijk heeft vastgesteld. De zeggenschap over de Persoonsgegevens berust nooit bij Ons.
3.3 U bent wettelijk verplicht de vigerende wet- en regelgeving op het gebied van privacy na te leven. In het bijzonder dient u vast te stellen of er sprake is van een rechtmatige grondslag voor het Verwerken van de Persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat Wij voldoen aan de op ons als Verwerker van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van de Verwerking van Persoonsgegevens en de afspraken die We hebben gemaakt in deze Overeenkomst.
3.4 Wij zorgen ervoor dat alleen Onze Medewerkers toegang hebben tot de Persoonsgegevens. De uitzondering hierop is opgenomen in artikel 3.5. Wij beperken de toegang tot Medewerkers voor wie de toegang noodzakelijk is voor hun werkzaamheden, waarbij de toegang beperkt is tot Persoonsgegevens die deze Medewerkers nodig hebben voor hun werkzaamheden. Wij zorgen er bovendien voor dat de Medewerkers die toegang hebben tot de Persoonsgegevens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met Persoonsgegevens en dat zij bekend zijn met de verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen.
3.5 Wij kunnen andere verwerkers (Sub-verwerkers) inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden die voortvloeien uit de Onderliggende opdracht, bijvoorbeeld als deze Subverwerkers over specialistische kennis of middelen beschikken waarover Wij niet beschikken. Als het inschakelen van Sub-Verwerkers tot gevolg heeft dat deze Persoonsgegevens gaan Verwerken (met uitzondering van creditcard gegevens) dan zullen wij die Sub-Verwerkers (schriftelijk) de verplichtingen uit deze Overeenkomst opleggen. Met ondertekening van deze Overeenkomst geeft u toestemming voor het inschakelen van de Sub-Verwerkers die genoemd zijn in de Bijlage die bij deze Overeenkomst hoort.
3.6 Als Wij een verzoek krijgen om Persoonsgegevens ter beschikking te stellen dan doen Wij dit alleen als het verzoek is gedaan door een daartoe bevoegde instantie. Bovendien beoordelen Wij eerst of Wij van mening zijn dat het verzoek bindend is, of dat Wij op grond van gedragsen beroepsregels aan het verzoek moeten voldoen. Als er geen strafrechtelijke of andere juridische belemmeringen zijn, dan stellen Wij U op de hoogte van het verzoek. Wij proberen dat op zodanig korte termijn te doen, dat het voor U mogelijk is om eventuele rechtsmiddelen tegen de verstrekking van de Persoonsgegevens in te stellen. Als Wij U op de hoogte mogen stellen dan zullen Wij ook met U overleggen over de wijze waarop en welke gegevens Wij ter beschikking zullen stellen.

4. Datalekken

4.1 Als er sprake is van een Datalek dan stellen Wij U daarvan op de hoogte. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit Datalek hebben ontdekt, of zo snel mogelijk nadat wij daarover door Onze Sub-verwerkers zijn geïnformeerd. Nadere afspraken over de wijze waarop zijn opgenomen in artikel 11 van deze Overeenkomst. Wij zullen U daarbij voorzien van de informatie die U redelijkerwijs nodig heeft om - indien nodig - een juiste en volledige melding te doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel de Betrokkene(n) in het kader van de Meldplicht Datalekken c.q. wij zenden de melding van onze Sub-verwerker aan u door. Ook van de door Ons, of onze Sub-verwerker, naar aanleiding van het Datalek genomen maatregelen houden Wij U op de hoogte.
4.2 De melding van Datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en (eventueel) Betrokkene(n) is altijd Uw eigen verantwoordelijkheid.
4.3 Het (bij)houden van een register van Datalekken is altijd Uw eigen verantwoordelijkheid.

5. Geheimhoudingsplicht:

Wij houden de van u verkregen Persoonsgegevens geheim en verplichten Onze Medewerkers en eventuele Sub-verwerkers ook tot geheimhouding.

6. Aansprakelijkheid

6.1 U staat er voor in dat de Verwerking van Persoonsgegevens op basis van deze Overeenkomst niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van Betrokkene(n).
6.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door U niet naleven van de AVG of andere wet- of regelgeving. U vrijwaart ons ook voor aanspraken van Derden op grond van zulke schade. De vrijwaring geldt niet alleen voor de schade die Derden hebben geleden (materieel maar ook immaterieel), maar ook voor de kosten die Wij in verband daarmee moeten maken, bijvoorbeeld in een eventuele juridische procedure, en de kosten van eventuele boetes die aan Ons worden opgelegd ten gevolge van Uw handelen.
6.3 De in de Onderliggende opdracht en daarbij behorende algemene voorwaarden overeengekomen beperking van Onze aansprakelijkheid is van kracht op de verplichtingen zoals opgenomen in deze Overeenkomst, met dien verstande dat een of meerdere schadevorderingen uit hoofde van deze Overeenkomst en /of de Onderliggende opdracht nimmer tot overschrijding van de beperking kan leiden.

7. Overdraagbaarheid Overeenkomst

Het is voor U en Ons, behalve als Wij Gezamenlijk schriftelijke anders afspreken, niet toegestaan om deze Overeenkomst en de rechten en de plichten die samenhangen met deze Overeenkomst over te dragen aan een ander.

8. Beëindiging en teruggave / vernietiging Persoonsgegevens

8.1 Als de Onderliggende opdracht wordt beëindigd dan zullen Wij de door U aan Ons verstrekte Persoonsgegevens aan U terug overdragen of – als U Ons daarom verzoekt – vernietigen. Wij zullen uitsluitend een kopie van de Persoonsgegevens bewaren als Wij hiertoe op grond van wet- of (beroeps)regelgeving verplicht zijn.
8.2 De kosten van het verzamelen en overdragen van Persoonsgegevens bij het eindigen van de Onderliggende opdracht zijn voor Uw rekening. Datzelfde geldt voor de kosten van de vernietiging van de Persoonsgegevens. Als U daarom vraagt dan geven Wij U vooraf een kosteninschatting.
9. Aanvullingen en wijziging Overeenkomst 9.1 Aanvullingen en wijzigingen op deze Overeenkomst zijn alleen geldig als ze op schrift zijn gesteld. Onder “schriftelijk” worden ook wijzigingen begrepen die per e-mail zijn gecommuniceerd, gevolgd door een akkoord per e-mail van de andere partij.
9.2 Een wijziging in de verwerkte Persoonsgegevens of in de betrouwbaarheidseisen, de privacyregelgeving of uw eisen kan aanleiding zijn om deze Overeenkomst aan te vullen of te wijzigen. Indien dit leidt tot significante aanpassingen in de onderliggende opdracht, of BTS DOCUMENT wanneer Wij niet kunnen voorzien in een passend niveau van bescherming, kan dit voor Ons reden zijn om de Onderliggende opdracht te beëindigen.
10. Slotbepalingen 10.1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze Overeenkomst.
10.2 Deze Overeenkomst is hoger in rang dan andere door Ons met U gesloten overeenkomsten. Als U algemene voorwaarden gebruikt dan zijn deze niet van toepassing op deze Overeenkomst. De bepalingen uit deze Overeenkomst gaan boven de bepalingen in Onze algemene voorwaarden, tenzij expliciet naar een bepaling in de algemene voorwaarden wordt verwezen.
10.3 Als één of meerdere bepalingen in deze Overeenkomst niet geldig blijken te zijn, dan heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de andere bepalingen in deze Overeenkomst. Wij treden dan met U in overleg om Gezamenlijk een nieuwe bepaling op te stellen. Deze bepaling zal zoveel als mogelijk in de geest zijn van de ongeldige bepaling, maar dan uiteraard zo vormgegeven dat de bepaling wel geldig is.

Wij administreren de volgende gegevens:
• Bedrijfsnaam & adresgegevens & contactgegevens aangesloten organisaties
• Naam, mobiel nummer, emailadres van passagiers
• Inlogcodes ten behoeve van online boekingen via onze website
• Nummers & vervaldata van creditcards van passagiers en/of aangesloten organisaties
• Te bezoeken adressen in opdracht van onze opdrachtgevers
• Historische ritadministratie BTSGood to know ............

Provision of Service

To provide the Client with a professional Chauffeur, Executive Car Service by the terms as laid down and to demonstrate a totally flexible approach to business at all times.

Terms & Conditions

Carriage of Passengers
The following terms and conditions shall also apply where the Carrier is engaged for the carriage of passengers. Quotations are made subject to a suitable vehicle being available.
Quotations are given in accordance with details provided by the Customer.
Unless otherwise stated, admission charges, meals, accommodation and parking charges for special events are not included in the price.
Where hours are agreed with the Carrier for the long distance of passengers, these must be strictly observed (except for serious emergency or diversion) to comply with the current regulations governing drivers’ hours and rest periods. The Carrier reserves the right to curtail or otherwise alter any hire that does not comply with the relevant regulations.
Transit commences when the passengers board the vehicle and ends when they leave the vehicle, or upon arrival at the end destination, whichever is the earlier. The Customer must not load any vehicle beyond the number of passengers that it is legally permitted to carry.
No animals may be carried without the prior written agreement of the Carrier.
The Carrier will not be liable for any loss incurred by a passenger who fails to join the vehicle at the agreed time.
The Carrier shall not be liable for any damage to or loss of any property left on the vehicle by a passenger. All articles of lost property recovered from a vehicle will be held at the depot at which the vehicle is based and shall be disposed of by the Carrier.

The driver is responsible for the safety of the vehicle. Any passenger whose conduct the driver reasonably believes to be threatening, drunken and disorderly, abusive, dangerous or in breach of any statutory regulation may be removed from a vehicle or prevented from boarding. The Customer will be responsible for the conduct of any passenger and shall indemnify the Carrier for any damage or injury caused to the vehicle and driver by the Customer or any passenger.

All hiring is calculated as start and finish from the City Centre or BTS Garage. Time charge will be rounded to the nearest 15 minutes. Airport / Dock Transfer will be charged for the direct journeys to or from the City Centre, wait and return Airport / Dock transfer journeys will be charged at the basic rate – Outside City Centre. Parking fees, Entrance fees, surface transport charges are accrued at cost and telephone calls are extra to our charges. 60 Minute free waiting is given after the flight landing time, there after waiting is accrued at every 15 minutes increments. 15 Minute free waiting time is given at central pick-up points (Non-Airport) there after waiting is accrued at every 15 minutes increments. Any hiring involving a set down and subsequent pickup will be invoiced as continuous hire, unless the interval between the set-down and pickup is three (3) hours or more, at the time reservation is made.

The company’s driver will drive at reasonable speeds according to his / her judgement of road and traffic conditions at any given time. When the client desires to travel to a particular place the driver will travel by the route which is in his / her opinion the most suitable at the time whether the route is shortest or not. No allowances will be made unless a route is agreed prior to the journey.

Rates are subject to change without prior notice. All prices are subject to government taxes (VAT), current rate set at 9% for The Netherlands.

The Company accepts no liability for delays however caused or the loss however caused of clients personal property.
Every effort is made for the faultless running of the vehicles, but no responsibility can be accepted for any breakdown whatsoever or any additional expense or loss incurred by the clients or passenger/s thereafter. All vehicles are cleaned prior to departure, but no liability can be accepted for clothing etc., being marked, stained or dirtied by road dirt, oil or grease from any part of the vehicles. Luggage and personal effects are carried on or in our vehicles at the owner’s risk. Gangways, doorways and emergency exits must not be obstructed. It is the clients/passengers responsibility to ensure that the correct number of cases/pieces of luggage is loaded/unloaded and the figure should be agreed with the chauffeur/driver. The Company does not guarantee to carry all luggage or effects by a single party or parties on any one journey. The chauffeur/driver is the sole arbiter as to the carriage of passengers, luggage and its storage. Without prior notice: The Company reserves the right to amend, change, delete or add to these terms and conditions whenever necessary.

Sub-Contractor
The Carrier may engage any agent or sub-contractor to fulfil the contract and shall provide the name of such agent or sub-contractor to the Customer upon request. The Carrier contracts for itself and on behalf of its agents and sub-contractors. The carriage of any Consignment by rail, sea, inland waterway or air is arranged by the Carrier as agent of the Customer and shall be subject to the terms and conditions of the relevant sub-contracted carrier.

Payment – General
Payments can be made via major credit cards (+ 3.6%) or Bank Transfer. All our rates are charged in EURO (€) or US Dollar’s ($) and are exclusive of Taxes (9%).
Payment – Group / Event A deposit of 70% of the total value of the invoice amount (approximation) will be payable in advance to BTS and the remaining 30% amount will be payable after completion of the project. All our rates are charged in (€) EURO or ($) US Dollar’s and are exclusive of Taxes.

Airport Arrivals
Airport meeting instructions vary according to the arrival airport. BTS Chauffeur’s are in constant communication with our dispatch office via the messaging system. Should you have any difficulty finding the driver, please call +31 10 26 13 900 and we will locate your car and driver. In order to avoid No-show fee, please do not leave the designated meeting location without notifying us.

Our computerized system constantly monitors and updates flight arrival information; you will never pay waiting time on a delayed flight. In most cases your driver will meet you in the arrivals hall. If you do not immediately locate your driver, please call +31 10 26 13 900 to speak to a dispatcher who will assist you in locating your driver.

Private Airports
On all arrivals, BTS requires the following information;
Airport name; name of fixed base operator (FBO) and telephone number; passengers name, tail number, estimated arrival time, contact number for individual responsible for the reservation and passenger’s cell phone number.

Waiting Time / Hourly Rates
Waiting Time is rounded up to the nearest 30 minutes from the agreed pick-up time, Waiting time charges are based on vehicle type and are accrued per quarter. Hourly Rates are based on vehicle type and are accrued per hour.

Train & Piers
On all arrival at train or piers, please call +31 10 26 13 900 to speak to a dispatcher who will assist you in locating your driver.

Holiday Surcharges
A surcharge of 25% will be added for services provided on Public Holidays except Christmas Day, New Year’s Day, which will be 100%.

Weekend Surcharges
A surcharge of 10% will be added for services provided on Saturday & Sunday and/or between 0600am - 0000pm

Concerts and Sporting Events
All concerts and sporting events must be reserved as hourly service. BTS Worldwide does not provide pick up and drop off service for sporting events or concert.